Aké výhody majú zapísaní partneri v registri ?

Register partnerov verejného sektora je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora. Tými sú fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy alebo iného verejného subjektu majetok nad určený limit. Tieto osoby sa musia do registra zapísať povinne. Okrem nich sa do registra zapisujú aj zdravotné poisťovne a dobrovoľne sa môžu zapísať aj iné osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora.

Kto sa musí zapísať do registra?

  • Partnerom verejného sektora s povinnosťou zápisu do registra je prijímateľ podpory (z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu), ako aj dodávateľ/subdodávateľ. Základom registrácie je uvedenie fyzických osôb, ktoré partnerov zapísaných v RPVS reálne ovládajú, alebo ktorým plynú z týchto partnerov majetkové výhody (tzv. koneční užívatelia výhod).

Kto sa nemusí zapísať do registra?

Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na súkromné subjekty, ktoré plánujú čerpať finančné prostriedky:

  • jednorazovo neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo
  • v úhrne za kalendárny rok neprevyšujúce sumu 250 000 eur, ak sa jedná o opakujúce sa plnenia

Dokedy treba uskutočniť zápis do registra?

  • Najneskôr deň pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (platí, ak máte záujem získať prostriedky z výziev vyhlásených po 1.2.2017 a aj z výziev, ktoré neboli k tomuto dátumu uzatvorené).
Možné sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu do registra
  • Neuzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.
  • Poskytovateľ neposkytne nárokovanú platbu a môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí grantu.
  • Hrozí odňatie získaného hospodárskeho prospechu, nadobudnutého na základe prijatej dotácie. Ak ho nie je možné určiť, registrujúci orgán uloží pokutu  od 10 000 eur až do 1 000 000 eur. Registrujúci orgán uloží aj pokutu štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora, a to každému jeho členovi jednotlivo (v prípade kolektívnych orgánov).

práca s notebookmi

Úlohou zákona je odkryť vlastnícke štruktúry obchodných spoločností, ktoré podnikajú so štátom. Každý, kto chce obchodovať so štátom, je povinný identifikovať a do registra zapísať svojich konečných užívateľov výhod – osoby, ktoré majú z týchto obchodov zisk.
Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z., ktorého účelom bolo upraviť požiadavky na subjekty, ktoré obchodujú so štátom, podmienky obchodovania so štátom, ako aj postup s tým súvisiaci.

klávesnica, myš

Čo je Register partnerov verejného sektora?
Od 1.2.2017 bol zriadený Register partnerov verejného sektora. Je to informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o tzv. partneroch verejného sektora. Partnerom verejného sektora sú osoby, ktoré prijímajú peniaze od štátu, resp. verejných inštitúcií, uzatvárajú so štátom zmluvy, majú pohľadávku voči štátu alebo verejným inštitúciám. Ďalej sú to aj subdodávatelia a zdravotné poisťovne.
Ak chcú partneri verejného sektora obchodovať so štátom, zúčastňovať sa verejných obstarávaní, tak sa musia registrovať do Registra partnerov verejného sektora. Bez registrácie v Registri partnerov verejného sektora nie je možné žiadať prostriedky z verejného rozpočtu alebo sa zúčastňovať verejných obstarávaní.